Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Училищна документация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

 

Училищна стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в работата на ОУ"Кирил Христов" за 2014/ 2020 година

 

Училищен план за прилагане на Училищната стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в работата на ОУ"Кирил Христов" за 2014/ 2020 година

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден учебна 2017/2018 година

 

Годишен план за дейността на ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора за 2017/2018 учебна година

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

 

Училищен учебен план за 2017/2018 учебна година

 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училището  за 2017/2018 учебна година

 

Училищна програма за усвояване на българския книжовен език - страница 1  2   3   4

 

Правилник за дейността на ОУ "Кирил Христов" 2017/2018 учебна година

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование 2017/2018 учебна година

 

Училищен план по безопасност на движение по пътищата

 

График за класни и контролни работи

 

График за втори час на класа

 

График за консултации по предмети   1  2  3

 

График за консултации с родители  1  2

 

Включване на ОУ "Кирил Христов" в списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. 

Документи:                   1)  Решение на Педагогическия съвет    1    2            

                                                                                        2)  Решение на Обществения съвет към ОУ "Кирил Христов"       1   2

                                                                                        3) Декларация на Обществения съвет към ОУ "Кирил Христов"    1